මොකද්ද මේ worm holes ?

Nisal Prabashana

විශ්වයේ කෙලවරකට යන්න shortcut එකක් හොයා ගන්න බැරිද ? සලරව කිව්වොත් worm hole එකක් කියන්නේ එක තැනක ඉදලා තව තැනකට […]