මොකද්ද මේ worm holes ?

Nisal Prabashana

විශ්වයේ කෙලවරකට යන්න shortcut එකක් හොයා ගන්න බැරිද ? සලරව කිව්වොත් worm hole එකක් කියන්නේ එක තැනක ඉදලා තව තැනකට […]

computer මොලයට එලිය වැටෙයි, සාමන්‍ය processor එකකට වඩා 50% වේගවත් processor එයි.

Nisal Prabashana

සමාන්‍ය processer  එකක් වැඩ කරන්නේ එම processer එක තුලින් විදුලි දාරාවක් ගමන් කරලා ඒත් දැන් අලෝක දාරා මගින් ක්‍රියාත්මක වෙන […]